Hường - Nga - Nhài - Dung - Yến - Hồng - Huệ - Thanh - Nga - Thủy - Lý